Vogelwerkgroep

De vogelwerkgroep van NMC Schijndel bestaat sinds het voorjaar van 2010. Deze werkgroep bestaat uit de volgende vrjwilligers:
Mark van den Brand, Addy van Dijk, Peter Pennings, Henk Sterks, Marc van de Ven, Ton Voorn, Mari van der Wijst en Harry Verhagen.

Werkzaamheden: 
- het monitoren van vogels in het Schijndels landschap;
- het maken, plaatsen en onderhouden van nestkastjes;
- educatie door het geven van voorlichting.

Vogelnieuws
Jaarlijks worden de nestkastjes van NMC Schijndel in het buitengebied gecontroleerd en schoongemaakt. Op de foto is Jos van de Westerlo hiermee bezig, hoewel geen lid van de vogelwerkgroep maar multi inzetbaar. 

Tijdens de landelijke tuinvogeltelling 2016 waren achtereenvolgens de huismus, de koolmees en de merel de meest getelde vogels.
Weetjes: de vrouwtjes koolmees geeft de voorkeur aan de man met de grootste witte wangvlek. Bij het vrouwtje van de merels is de man met een diepgele snavel het meest geliefd.

 

Top-3 vogels van 2020: van L naar R Huismus, Koolmees, Pimpelmees


Klik voor een verslag over een bijzonder nachtelijk bezoek aan de Maashorst De Nachtzwaluw

Ook in 2018 is de Vogelwerkgroep naar de Maashorst geweest om de Nachtzwaluw te spotten 

 

Vogeltelling periode 01-04-2020 t/m 25-06-2020 Smaldonk.

Totaal aantal verschillende aangetroffen vogelsoorten: 42.
Als gevolg van de Coronacrisis geen compleet beeld maar slechts een indicatie van wat er in deze periode middels waarneming.nl voor dit gebied is gemeld. Harrie is alleen op pad gegaan en geeft een samenvatting van de diversiteit.
Klik hiervoor op de volgende link 
https://www.nmcschijndel.nl/assets/ee_images/uploads/common_files/
Vogelinventarisatie_Smaldonk_2020.pdf

In 2019 is begonnen met de inventarisatie van de Smaldonk. 

Harrie Verhagen heeft van alle 7 rondes een verslag gemaakt en een eindverslag dat je kunt in zien door op de volgende link te klikken

https://www.nmcschijndel.nl/assets/ee_images/uploads/common_files/
Vogelinventarisatie_Smaldonk_eindrapportage.pdf

Nadat we onze inventarisatie rondes hebben voltooid, hebben we nog enkele andere biotoopjes bezocht: Dommeldal, Rooische Heide en Kampina
Het enthousiasme daarvoor is met name dit jaar erg groot. 
De diversiteit aan biotopen maakt dit soort bezoeken interessant. Je  treft er nl. soorten aan die binnen ons waarnemingsgebied niet voorkomen.

Ook de jaarlijkse “nachtzwaluw-expeditie” op de Maashorst/Kanonsberg was geslaagd.
Naast de raven en een opvliegende patrijs, ook de nachtzwaluw continu gehoord en vaak gezien.
Alle auditieve verschijningsvormen gehoord vanaf 22.08 uur: roep, zang en klapperen.
Tussen 22.19 en 23.15 uur een keer of 10 visueel waargenomen. Maximaal twee tegelijk in de lucht.
Er zijn vele exemplaren in het gebied, mogelijk hebben we ook jongen gehoord.
Een schatting van het totaal aantal in het gebied durf ik niet te maken.

 

Nadat Ton Voorn vorig jaar te kennen had gegeven met de organisatie te willen stoppen, hebben we samen met Ton in overleg besloten e.e.a. voort te zetten.

Ik ben niet de coördinator van de werkgroep maar degene die het op zich heeft genomen om het programma te maken en de waarnemingen te verzamelen zodat de groep niet uiteen zou vallen.
Daarnaast is Mark van den Brand verantwoordelijk voor de routes. Daarmee overleeft de vogelwerkgroep. Aldus Harry Verhagen

Eindverslag inventarisatie vogeltelling Waterwingebied/Hermalen 2016 t/m 2018

Dit gebied is 3 jaar lang door de Vogelwerkgroep van NMC Schijndel geïnventariseerd op de vogelstand. Wij hebben kunnen vaststellen dat het aantal vogels wat daar foerageert, rust en broedt, jaarlijks is toegenomen  van 55 tot 65 soorten. Bijzonder is dat ik hier voor het eerst een Blauwborst en Nachtegaal heb gefotografeerd. Dit gebied heeft veel potentie en zou daarin nog verder kunnen groeien als er b.v. een poel zou worden aangelegd en daar is zeker ruimte voor. Dit wil ik Brabant Water ook voorstellen in mijn rapportage als afsluiting van dit project. Negen jaar lang hebben wij diversen gebieden waaronder: de Liekendonk, Creyspot/Denneboom en als laatste het Waterwingebied/Hermalen op vogels geïnventariseerd. Deze informatie is ook diversen malen gedeeld met het SOVON.

Overzicht 3 jaar vogeltelling Waterwingebied en Hermalen

Conclusie: Ons Dorp heeft naast een mooie flora ook een rijke fauna en daar zijn wij trots op.
Ik wil Harry Verhagen, Broer en Mark van den Brand, Peter Pennings, Marc v.d. Ven en Henk Sterks, bedanken voor hun enthousiasme, kennis en inzet voor dit mooie resultaat van de afgelopen jaren.
Ik neem hierbij afscheid als coördinator van de Vogelwerkgroep en spreek de wens uit, dat er snel een nieuwe vogelaar opstaat, die dit mooie werk kan voortzetten.

Ton Voorn

Verslag van 3 jaar vogeltelling in de Creijspot.

In de jaren  2013, 2014 en 2015 hebben wij als vogelwerkgroep NMC Schijndel de Creijspot geïnventariseerd. We hebben 42 vogels herkend naast enkele individuele waarnemingen, te weten  Beflijster (doortrekker), IJsvogel, Houtsnip, Zwarte Roodstaart, Sperwer en Havik. Ook zit in het Dennenbos regelmatig een Bosuil. Omdat niet alle soorten kunnen worden waargenomen, mogen we ervan uit gaan dat er meer dan 50 soorten vogels in de Creijspot/Dennendaal zitten, waarvan een groot aantal doortrekkers.Klik voor het overzicht
De meest opvallende vogels die de Creijspot nu ook aandoen om te nestelen zijn de Rietgors, Bosrietzanger en Boompieper.
 

Van Links naar Rechts: Rietgors, Bosrietzanger, Boompieper

De natuurontwikkeling in de Creijspot zet zich door; er is een gevarieerd landschap ontstaan met verschillende biotopen. Daardoor zie je de vogelstand met name het aantal soorten vogels toenemen maar ook Vlinders en de Flora varen er wel bij. Staatsbosbeheer en de werkgroep KLE van NMC Schijndel werken goed samen op het gebied van natuurbeheer en dat maakt van de Creijspot een natuurparel.

Volgend jaar zullen wij weer een ander gebied gaan inventariseren; te denken  valt aan de Smaldonk of een plek in de Rooise/Schijndelse heide of Vlagheide. Afijn als het maar een plek is waar weer eens wat anders zit.

Hierbij wil ik onze vogelaars bedanken voor hun inzet en ik hoop in 2016 weer op jullie te kunnen rekenen.

Ton Voorn
Coördinator Vogelwerkgroep van NMC Schijndel

In de  jaren 2010 - 2011 -  2012 hebben wij als Vogelwerkgroep het gedeelte van Wijbosschbroek aan de andere kant van de Steeg, de zogeheten Liekendonk geïnventariseerd. De resultaten zijn in onderstaand overzicht weergegeven.
Rond 40 soorten (standvogels en zomergasten) bevolken dit gebied en dan heb ik nog niet  de kraaien, meeuwen, reigers, eenden en duivensoorten meegeteld en wat ons nog ontgaan is. Het meest opvallend is de toename van het aantal Roodborsttappuiten. Ook de Tjiftaf, de Zwartkop en de Zanglijster doen het goed evenals de Putter. Vermeldenswaard is verder dat dit jaar voor het eerst een Goudvink is gezien.
Aan de rand van de Liekendonk ontwikkelt zich een mooi gebied voor met name struweelvogels waaronder de putter. Jammer dat de Nachtegaal hier niet meer te horen is en zo zijn er wel meer soorten verdwenen.
Klik voor het overzicht

Ton Voorn
Contactpersoon
telefoon: 073-547 54 80  e-mail aenpvoorn@ziggo.nl
 

2021 is het jaar van de merel
Vogelbescherming en Sovon kiezen ieder jaar voor een vogelsoort om onder de aandacht te brengen. 2021 is uitgeroepen tot het Jaar van de Merel.
Sinds 2016 nam de Merel met bijna 30 procent af. Dat zo’n algemene vogel zo sterk afnam, roept natuurlijk vraagtekens op. De droogte van de afgelopen jaren, verminderde reproductie en besmettingen met het usutuvirus kunnen een rol hebben gespeeld, maar de precieze oorzaken zijn onbekend. In het Jaar van de Merel willen we meer inzicht krijgen in de aantalsontwikkeling en het broedsucces van de soort. Niet één, maar twee jaar
Het Jaar van de Merel is pas in 2022. Maar ook 2021 staat in het teken van deze soort. Het komende jaar gebruiken we om vooronderzoek te doen en om binnen bestaande telprojecten extra op de Merel te letten. De focus ligt vooral op nestonderzoek. Met het vooronderzoek willen we onderzoeksvragen formuleren die we in 2022 met hulp van een grote groep vogelaars kunnen beantwoorden. Door een breed publiek te informeren over het belang van onderzoek naar algemene soorten gaan hopelijk meer mensen zich inzetten voor goede leefomstandigheden voor vogelsoorten dicht bij huis. De foto is uit de website van SOVON

Tuinvogeltelling 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de door Sovon georganiseerde tuinvogeltelling is de mus als de meest voorkomende stadsvogel vastgesteld.
Een mooie foto van Bart van Rooij.