Vogelwerkgroep

De vogelwerkgroep van NMC Schijndel bestaat sinds het voorjaar van, 2010. Deze werkgroep bestaat uit de volgende vrjwilligers: Jan van Kessel, Ad Langenhuizen, Henk Sterks, Broer van de Brand en Harry Verhagen, met Ton Voorn als coördinator.,,''

De vogelwerkgroep houdt zich bezig met:
- het monitoren van vogels in het Schijndels landschap;
- het maken, plaatsen en onderhouden van nestkastjes;
- educatie door het geven van voorlichting.

Vogelnieuws

Jaarlijks worden de nestkastjes van NMC Schijndel in het buitengebied gecontroleerd en schoongemaakt. In de Prekers is een nestkastje veranderd in een 'kraakpand'; er wonen nu hommels en hoornaars?
Tijdens de landelijke tuinvogeltelling 2016 waren achtereenvolgens de huismus, de koolmees en de merel de meest getelde vogels.
Weetjes: de vrouwtjes koolmees geeft de voorkeur aan de man met de grootste witte wangvlek. Bij het vrouwtje van de merels is de man met een diepgele snavel het meest geliefd.

Op 20 november 2015 heeft Jos van de Westerlo samen met Ton Voorn de nestkastjes in het Wijboschbroek schoongemaakt. Op een na waren ze allemaal bewoond, in een kastje lag een dode koolmees. Zie bovenstaande foto.

Top-3 vogels van 2016: van L naar R Huismus, Koolmees, Merel


Waarnemingen
Klik voor een uitgebreid overzicht  Vogelonderzoek 2016 Achterste Hermalen

Klik voor een verslag over een bijzonder nachtelijk bezoek aan de Maashorst De Nachtzwaluw

Ook in 2017 vindt het vogelonderzoek plaats in het Achterste Hermalen en het Waterwingebied. Een overzicht van de de eerste vier gelopen rondes vindt u hier
Voor de boompieper zie foto's rechts en rechtsonder.

Verslag vogelwerkgroep NMC Schijndel seizoen 2017.

Het Waterwingebied/Achterste Hermalen hebben wij voor de tweede keer geïnventariseerd en met  56 soorten hebben wij een mooi resultaat bereikt. Tevens zegt het iets over de potentie van dit gebied. Door de verschillende landschapselementen die hier zijn ontstaan is het voor veel vogels een  plek om te foerageren en te broeden. Volgend jaar gaan wij voor de laatste keer dit gebied inventariseren en hopen dan nog meer vogels te kunnen spotten.

Graag wil ik Harry Verhagen, Henk Sterks, Broer en Mark van de Brand, Peter Pennings, Jan van Kessel en Marc van Schayk  bedanken voor hun inzet en enthousiasme.
Omdat de zanglijster door het hele gebied is te horen met zijn geweldige zang voeg ik een foto toe.

Ton Voorn
Vogelwerkgroep NMC Schijndel

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag van 3 jaar vogeltelling in de Creijspot.

In de jaren  2013, 2014 en 2015 hebben wij als vogelwerkgroep NMC Schijndel de Creijspot geïnventariseerd. We hebben 42 vogels herkend naast enkele individuele waarnemingen, te weten  Beflijster (doortrekker), IJsvogel, Houtsnip, Zwarte Roodstaart, Sperwer en Havik. Ook zit in het Dennenbos regelmatig een Bosuil. Omdat niet alle soorten kunnen worden waargenomen, mogen we ervan uit gaan dat er meer dan 50 soorten vogels in de Creijspot/Dennendaal zitten, waarvan een groot aantal doortrekkers.Klik voor het overzicht
De meest opvallende vogels die de Creijspot nu ook aandoen om te nestelen zijn de Rietgors, Bosrietzanger en Boompieper.
 

Van Links naar Rechts: Rietgors, Bosrietzanger, Boompieper

De natuurontwikkeling in de Creijspot zet zich door; er is een gevarieerd landschap ontstaan met verschillende biotopen. Daardoor zie je de vogelstand met name het aantal soorten vogels toenemen maar ook Vlinders en de Flora varen er wel bij. Staatsbosbeheer en de werkgroep KLE van NMC Schijndel werken goed samen op het gebied van natuurbeheer en dat maakt van de Creijspot een natuurparel.

Volgend jaar zullen wij weer een ander gebied gaan inventariseren; te denken  valt aan de Smaldonk of een plek in de Rooise/Schijndelse heide of Vlagheide. Afijn als het maar een plek is waar weer eens wat anders zit.

Hierbij wil ik onze vogelaars bedanken voor hun inzet en ik hoop in 2016 weer op jullie te kunnen rekenen.

Ton Voorn
Coördinator Vogelwerkgroep van NMC Schijndel

In de  jaren 2010 - 2011 -  2012 hebben wij als Vogelwerkgroep het gedeelte van Wijbosschbroek aan de andere kant van de Steeg, de zogeheten Liekendonk geïnventariseerd. De resultaten zijn in onderstaand overzicht weergegeven.
Rond 40 soorten (standvogels en zomergasten) bevolken dit gebied en dan heb ik nog niet  de kraaien, meeuwen, reigers, eenden en duivensoorten meegeteld en wat ons nog ontgaan is. Het meest opvallend is de toename van het aantal Roodborsttappuiten. Ook de Tjiftaf, de Zwartkop en de Zanglijster doen het goed evenals de Putter. Vermeldenswaard is verder dat dit jaar voor het eerst een Goudvink is gezien.
Aan de rand van de Liekendonk ontwikkelt zich een mooi gebied voor met name struweelvogels waaronder de putter. Jammer dat de Nachtegaal hier niet meer te horen is en zo zijn er wel meer soorten verdwenen.
Klik voor het overzicht

Ton Voorn
Contactpersoon
telefoon: 073-547 54 80  e-mail aenpvoorn@ziggo.nl
 

2017 Is het jaar van de Koekoek
Op de afgelopen Landelijke Dag van Sovon werd het bekend gemaakt: 2017 is het Jaar van de Koekoek. Maar waarom? 
Het gaat niet goed met de Koekoek. Waarom neemt het aantal koekoeken af? Het antwoord daarop is niet goed bekend. Zo zijn de aantallen van sommige waardvogels –graspieper, gele kwikstaart –afgenomen. Maar zijn er ook gevaren van de jaarlijkse trektocht naar het steeds verder ontboste Afrika. Overleven genoeg Koekoeken de winterperiode in Afrika? Of zijn Koekoeken wellicht te laat terug in Nederland nu waardvogels eerder beginnen met broeden door warmere voorjaren?